Algemene voorwaarden Koizoeker/ Koigate.nl

Artikel 1: Definities
De website:   de website www.koigate.nl, die wordt beheerd door Koizoeker, gevestigd te Lage Zwaluwe.
Advertentie:   een door Koigate op de website geplaatste advertentie van een particuliere of zakelijke adverteerder, waarin koi en/of koibenodigdheden worden aangeboden.        
Banner of button:  een door Koigate op de website geplaatste  tekst en/of logo van een adverteerder, waarin de naam, de producten of diensten van de adverteerder worden gepromoot en waarin een link naar de website van adverteerder kan zijn opgenomen. Advertentietarief:  tarief dat een adverteerder aan Koigate betaalt voor het plaatsen van zijn advertentie, banner of button op de website. Advertentietermijn: termijn die een advertentie, banner of button op de website staat. Bij een nieuwe advertentie is dat in principe 42 dagen.   op de daarvoor bedoelde advertentiepagina.   
Bij een nieuwe banner of button,   een jaar na data getekend contract.  
Adverteerder: degene die koi en/of koibenodigheden aanbiedt in een advertentie op de website, danwel degene die door middel van een banner of button op de website zijn naam, producten en/of diensten promoot. Gebruiker: degene die, in de hoedanigheid van adverteerder, koper, of anderszins gebruik maakt van de website en de database aan advertenties op de website. Persoonsgegevens:  de door de gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de adverteerder en Koigate.

Artikel 3: Doelstelling website
3.1  Onafhankelijk, onpartijdig en toegankelijk voor alle koi gerelateerde bedrijven, verenigingen, fora en hobbyisten. 
3.2 Koigate brengt adverteerders en kopers tot elkaar door het beheren van een website waarop adverteerders koi en koibenodigheden en diensten in advertenties kunnen aanbieden en kopers de advertenties kunnen bekijken en contact kunnen opnemen met de adverteerders over hun aanbod. Daarnaast verschaft Koigate algemene informatie over koi, koibenodigheden en aanverwante zaken. en is Koigate beheerder van de nishikigoi verkiezing genaamd Koi-idol
3.3 De diensten van Koigate zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten en zijn nimmer toegankelijk voor minderjarigen.
3.4 Koigate is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik van de website tot stand komt tussen een adverteerder en een koper. Geschillen tussen adverteerders en kopers dienen onderling te worden opgelost. Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met dergelijke geschillen, wordt door Koigate uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Koigate kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit van diensten, of kwaliteit,  gezondheid of legaliteit van de geadverteerde koi of koibenodigdheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de adverteerders tot verkopen en de bevoegdheid van de kopers tot koop van de koi en koibenodigdheden en diensten en sluit daarvoor elke vorm van aansprakelijkheid uit.
3.6 De advertentiepagina is in hoofdzaak bedoeld voor de pariculiere adverteerder.
3.7 Daarnaast is er de mogelijkheid voor de ondernemer om hun bedrijf, product te promoten op de gehele site,
zoals bedoeld in Artikel 7

Artikel 4: Gebruikersvoorwaarden
4.1 Als gebruiker van de website is het niet toegestaan te handelen in strijd met deze gebruikersvoorwaarden, de algemene voorwaarden en/of overige voorwaarden, zoals deze zijn weergegeven op de website.
4.2 Het is de gebruiker van de website niet toegestaan:
•  te handelen in strijd met enige wetgeving;
•  onjuiste of misleidende informatie te verstrekken;
•  te handelen in strijd met enige (intellectuele eigendoms-)rechten van   derden;
•  berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen   bevatten;
•  virussen of andere technologie te verspreiden die de website of de   belangen of het eigendom van gebruikers van de website kunnen    schaden;
•  de infrastructuur van de website onredelijk te belasten of de goede   werking van de website te verstoren;
•  enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te kopiëren,    bewerken of verspreiden;
•  te oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over    anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun     toestemming;
•  maatregelen te nemen om de toegang tot de website te voorkomen, te   beperken, of te omzeilen.

4.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeldmateriaal, geluidsmateriaal , formats, software, merken en domeinnamen berusten bij Koigate, respectievelijk haar licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan (een deel van) de website of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede wordt verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden (middels deeplinken of anderszins) en/of verveelvoudigen van de (inhoud van de) website, anders dan conform het doel van de website.
4.4 Het is de gebruiker niet toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Koigate, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en/of te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud van de databank (en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten in bijvoorbeeld persoonlijke weblogs, zijn toegestaan zonder toestemming van Koigate, mits er niet meer dan tien advertenties worden weergegeven of naar niet meer dan 10 advertenties wordt verwezen of gelinkt. 
4.5 Koigate behoudt zich het recht voor een gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien deze, naar mening van Koigate, in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden, algemene voorwaarden en/of overige voorwaarden. Dit laat onverlet dat Koigate het recht heeft om nadere rechtsmaatregelen jegens deze gebruiker te nemen en schadevergoeding te vorderen.
4.6 Indien Koigate redenen heeft om aan te nemen dat een gebruiker op enigerlei wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendomsrechten) van derden, is zij gerechtigd de gegevens van deze gebruiker, waaronder mede begrepen het e-mailadres, aan derden te verstrekken.

Artikel 5:  Plaatsing van een advertentie op de advertentiepagina van de website
5.1 Koigate draagt zorg voor het plaatsen van de advertentie en het beheer van de website. De advertentie zal onder vooraf ingevulde zoekopties te vinden zijn op de website.  Koigate kan een advertentie verwijderen of weigeren.
5.2 Alvorens een advertentie kan worden geplaatst dient een adverteerder zich verplicht te registeren. Tevens wordt de adverteerder gevraagd of hij als particulier of uit naam van een bedrijf de producten ter koop aanbiedt,   alswel zijn diensten.    De adverteerder is verplicht deze vraag naar waarheid te beantwoorden. 
5.3 Door het aanbieden van de advertentie geeft de adverteerder Koigate toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief fotomateriaal, op de website te plaatsen.
5.4 Door het plaatsen van een advertentie op de website komt er een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en Koigate. Daarbij gelden de tarieven,(gratis)gebruikersvoorwaarden en overige voorwaarden zoals weergegeven op de website, alsmede de algemene voorwaarden, die door de adverteerder bij de registratie uitdrukkelijk worden aanvaard.
5.5 Voor het plaatsen van een advertentie dient de adverteerder Koigate een tarief (gratis)te betalen. De advertentietarieven zijn op de website weergegeven. Na betaling van het verschuldigde bedrag zal de advertentie door Koizoeker op de website worden geplaatst voor de periode van tenminste 42 dagen.
5.6 De advertentie dient te voldoen aan de voorwaarden van artikel 6.
5.7 Koigate behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties te weigeren, voortijdig te verwijderen, de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen, en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Koigate zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, toe over gaan wanneer is gehandeld in strijd met de algemene voorwaarden, met de wet of goede zeden. De adverteerder heeft in geen van deze gevallen recht op restitutie van het advertentietarief of schadevergoeding.
5.8 Wanneer de adverteerder Koigate daarom verzoekt, wordt de advertentie vóór het aflopen van de advertentietermijn van de website verwijderd. De adverteerder heeft in dit geval geen recht op restitutie van (een deel van) het bedrag van het advertentietarief.
5.9 Zeven dagen voor de afloop van de advertentietermijn ontvangt de adverteerder een e-mail. De adverteerder kan hierop de advertentietermijn verlengen tegen hetdan geldende advertentietarief. In geval van verlenging kan de tekst van de advertentie en de vraagprijs worden veranderd.
5.10 Wanneer de advertentietermijn niet wordt verlengd of de adverteerder niet op de e-mail reageert, wordt de advertentie na zeven dagen van de website verwijderd.
5.11 Dit deel is alleen van toepassing zolang Koigate gratis, voor adverteerder een daarvoor bedoelde advertentieruimte aanbied.
Gratis advertentieruimte:   niet van toepassing voor commerciële doeleinde en wordt alleen op advertentiepagina aangeboden
Met dit deel vervallen de delen 5.9 en 5.10 en treden weer inwerking zodra er betalingen worden gevraagd voor de geleverde diensten
zoals bedoeld in Artikel 5


Artikel 6: Inhoud van de advertentie
6.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van het door hem aangeboden koi, product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
6.2 De informatie die de adverteerder in een advertentie of een daarop volgend contact verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen product, koi of dienst. 
6.3 De adverteerder draagt er zorg voor dat de titel, tekst, of foto van de advertentie niet misleidend is. Misleidend zijn alle titels, teksten en foto’s die geen goede beschrijving of weergave zijn van de koi,  koibenodigdheden of diensten die worden aangeboden.
6.4 Advertenties met een doorverwijzing naar een website of concurrerende website zijn niet toegestaan. In een advertentie is een hyperlink niet toegestaan. 
6.5 Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als doel het, direct of indirect, promoten van een bedrijf.
6.6 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van de producten. Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht van iemand anders rust is zonder hun toestemming niet toegestaan.
6.7 Teksten en/of foto’s van derden mogen door de adverteerder niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
6.8 De adverteerder gebruikt geen beschermde namen of logo’s van bedrijven in zijn advertentie, anders dan de naam van het bedrijf dat de koi en koibenodigdheden die geadverteerd worden, fabriceerde of produceerde.
6.9 Koigate behoudt zich het recht voor advertenties die inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, van de website te verwijderen. 
6.10 De advertentie dient door de adverteerder in één rubriek te worden geplaatst. De adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin het desbetreffende aangeboden product naar haar aard en soort behoort.
6.11 De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens van het aangeboden product. Bij onjuiste gegevens of een daardoor verkeerd geplaatste advertentie heeft de adverteerder geen recht op restitutie van het advertentietarief.
6.12 Voor elke koi of koibenodigdheid maakt de adverteerder een aparte advertentie. Uitgezonderd de zogenaamde baby-koi.
6.13 Ten behoeve van goede zoekmogelijkheden voor gebruikers zijn er voor de inhoud van de advertentie invulvelden opgesteld. De adverteerder is verplicht deze velden te gebruiken.
6.14 De adverteerder mag slechts in de beschrijving van de koi en koibenodigdheden, de zogenoemde “vrije tekst”,  de aangeboden koi en koibenodigdheden vergelijken met andere soortgelijke aanbeidingen. Dit, zolang in de aanbieding op geen enkele manier verwarring wordt geschept over de oorspronkelijke herkomst van de koi en koibenodigdheden.
6.15 Gedurende de advertentietermijn kunnen de geadverteerde koi en/of koibenodigdheden niet worden vervangen door andere koi en/of koibenodigdheden.
6.16 De adverteerder is verplicht een prijs in de advertentie op te nemen.
6.17 De adverteerder is verplicht zijn contact gegevens kenbaar te maken, minnimaal  telefoonnummer of  e-mail adres.
6.18 Het is de adverteerder niet toegestaan advertenties op de website te plaatsen anders dan door Koigate aangegeven.

Artikel 7: Plaatsing van een banner of button
7.1 Koigate draagt zorg voor de plaatsing en verwijdering van banners of buttons van adverteerders op de website.
7.2 De adverteerder kan zich voor de plaatsing van een banner of button via e-mail bij Koigate aanmelden. Koigate stuurt de adverteerder een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. Koigate neemt daarna contact op met de adverteerder om de details van de plaatsing door te nemen.
7.3 Wanneer de adverteerder en Koigate overeenstemming hebben bereikt over de plaatsing van de banner of button, stuurt Koigate de adverteerder een e-mail te bevestiging van de afspraken, met het verzoek deze, voor akkoord, terug te zenden.
7.4 Door akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze in de e-mail aan de adverteerder worden bevestigd, geeft de adverteerder Koigate toestemming de in de banner of button vervatte informatie, inclusief foto- of filmmateriaal, op de website te plaatsen. De adverteerder gaat hierdoor tevens akkoord met de gebruikersvoorwaarden en overige bepalingen zoals weergegeven op de website, alsmede de algemene voorwaarden.
7.5 Door het plaatsen van de banner of button op de website komt er een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en Koigate.
7.6 Voor het plaatsen van een advertentie dient de adverteerder Koigate een tarief te betalen. De advertentietarieven zijn op te vragen of via de website weergegeven. De adverteerder ontvangt per e-mail een factuur. Na betaling van het verschuldigde bedrag zal de banner of button door Koigate op de website worden geplaatst voor de periode van  een jaar na data contract. 
7.7 De banner of button dient te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 6, met uitzondering van de leden 5, 8 tot en met 10 en 12 tot en met 17.
7.8 De adverteerder gebruikt geen beschermde namen of logo’s van andere bedrijven dan waar hij zelf de (intellectuele eigendoms-) rechten van heeft.
7.9 Koigate behoudt zich het recht voor banners en buttons die inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, van de website te verwijderen. 
7.10 Koigate behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen banners of buttons te weigeren, voortijdig te verwijderen, de teksten ervan in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Koigate zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, toe over gaan wanneer is gehandeld in strijd met de algemene voorwaarden, met de wet of goede zeden. De adverteerder heeft in geen van deze gevallen recht op restitutie van het advertentietarief of schadevergoeding.
7.11 Wanneer de adverteerder Koigate daarom verzoekt, wordt de banner of button vóór het aflopen van de advertentietermijn van de website verwijderd. De adverteerder heeft in dit geval geen recht op restitutie van (een deel van) het bedrag van het advertentietarief.
7.12 Zeven dagen voor de afloop van de advertentietermijn ontvangt de adverteerder een e-mail. De adverteerder kan hierop de advertentietermijn verlengen tegen de dan geldende advertentietarief.
7.13 Wanneer de advertentietermijn niet wordt verlengd of de adverteerder niet op de e-mail reageert, wordt de banner of button na zeven dagen van de website verwijderd.


Artikel 8:  Betalingsvoorwaarden
8.1 Voor het plaatsen van een advertentie, of voor de plaatsing van een  banner of button dient door de adverteerder aan Koigate te worden  betaald. De tarieven zijn opvraagbaar via op de website.
8.2 Alvorens Koigate overgaat tot plaatsing van een advertentie, banner  of button dient de adverteerder eerst het verschuldigde bedrag over te  maken aan Koigate. De adverteerder ontvangt een factuur per e-mail.
8.3 Na betaling van de factuur, ontvangt de adverteerder een bevestiging per  e-mail van Koigate en wordt de advertentie, banner of button geplaatst.
8.4 Koigate is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van het  gebruik van de website, indien hij in strijd handelt met de genoemde  betaalprocedure.
8.5 Koigate is op generlei wijze aansprakelijk voor de betalingen of  betalingswijze voor de geleverde koi en/of koibenodigdheden
en /of diensten tussen koper en verkoper.
8.6 Onder geen enkel beding worden ontvangen betalingen door Koigate  gerestitueerd.


Artikel 9: Vrijwaring
9.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie, banner of button en/of de daarin aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Daarnaast draagt de adverteerder er zorg voor dat de advertentie, banner of button niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend is.
9.2 De adverteerder vrijwaart Koigate tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het niet voldoen aan het bepaalde in het artikel
9.3. de adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die daarvoor door Koigate moeten worden gemaakt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Koigate is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website. Koigate spant zich in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Koigate is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.
10.2 Koigate is niet aansprakelijk voor gedragingen van gebruikers, voor de inhoud van de advertenties of voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden producten.
10.3 Koigate spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod in de advertenties volledig en juist is. Koigate is niettemin niet aansprakelijk voor de daarin opgetreden onjuistheden en/of onzorgvuldigheden.
10.4 De aansprakelijkheid van Koigate voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat de adverteerder in totaal heeft betaald voor de plaatsing van de advertentie, banner of button, danwel het totaal van betalingen die de adverteerder aan Koigate heeft gedaan in de twaalf maanden voorafgaand aan de handeling waardoor aansprakelijkheid is ontstaan, of €100,00, al naar gelang wat hoger is.
 
Artikel 11: Gebruik van persoonsgegevens
11.1 Koigate legt de persoonsgegevens die de gebruiker bij de registratie op de website invult, vast in haar database. Gebruikers staan in voor de juistheid van de opgegeven gegevens.
11.2 Koigate hecht grote waarde aan het garanderen van de privacy van haar geregistreerde bezoekers en conformeert zich daarom aan de wettelijke  richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.3 De persoonsgegevens zullen worden aangewend om betalingen aan Koigate mogelijk te maken en gebruikers in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de website.
11.4 Koigate kan daarnaast gebruik maken van de persoonsgegevens voor marketingactiviteiten, tenzij de gebruiker bij de registratie op de website heeft aangegeven hiertegen bezwaar te hebben. Wanneer de gebruiker eenmaal zijn toestemming heeft gegeven voor het gebruik maken van persoonsgegevens voor marketingactiviteiten, kan de gebruiker deze toestemming eenvoudig intrekken door zijn persoonlijk profiel te wijzigen.
11.5 Koigate zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij hiervoor een technische noodzaak is en behoudens het verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van het misbruik van de website. In het laatste geval kunnen ook gegevens omtrent IP-adressen ter beschikking aan derden worden gesteld.
11.6 Koigate is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de sites waarnaar de website linkt, met privacygevoelige gegevens omgaan.
11.7 Koigate kan zogenoemde Cookies of andere technische maatregelen gebruiken om de het gebruik van de website te verbeteren en/of de opslag van het gebruikte password voor de gebruiker mogelijk te maken.
11.8 Iedere gebruiker kan schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die van hem zijn verwerkt door een e-mail te sturen naar info@koizoeker.nl.
11.9 Het is gebruikers van de website slechts toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen persoonsgegevens voor het sluiten van een eventuele overeenkomst.


Artikel 12: Verwijzingen naar websites of diensten van derden
12.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Koigate heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan.
12.2 Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Koigate heeft geen zeggenschap over of invloed op de dienstverlening van deze dienstverleners en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.
Artikel 13: Slotbepalingen
13.1 Op de overeenkomsten tussen Koigate en de adverteerders is Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de adverteerder en Koigate, de gebruikersvoorwaarden, de algemene voorwaarden, de overige voorwaarden of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zullen, wanneer zij niet in goed overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
13.3  Deze algemene voorwaarden kunnen door Koigate worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website en zijn direct van toepassing.